Regulamin szkoleń organizowanych przez AIO Power

1. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

 1. Organizator – AIO Power Sp. z o. o. ul. Krakowska 390, Zabierzów 32-080;
  mail: biuro@aiopower.pl, tel. +48 602 580 120, +48 12 442 04 66.
  NIP: 5130281193, Regon: 523218903
 2. Klient/Zamawiający – osoba fizyczna lub prawna, kierująca uczestnika do udziału w szkoleniu i zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie. Klient/Zamawiający może, ale nie musi być jednocześnie Uczestnikiem
 3. Uczestnik – osoba, która poprzez przysłanie zgłoszenia wyraziła chęć uczestnictwa w szkoleniu, za które Zamawiający dokonał płatności
 4. Umowa – umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest świadczenie przez

Organizatora na rzecz Zamawiającego Usługi szkoleniowej

przesłanie zgłoszenia e-mailem na skrzynkę: biuro@aiopower.pl

2. Warunki uczestnictwa

 1. Informacja o organizowanych szkoleniach przekazywana jest w formie:
 2. oferty publikowanej na stronie internetowej: aiopower.pl zawierającej opis szkolenia wraz z datą i miejscem jego realizacji oraz ceną
 3. działań promocyjno-sprzedażowych (mailing, portale społecznościowe, ulotki).
 4. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest wyrażenie chęci udziału w nim poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zgłoszeniowego dostępnego przy każdym szkoleniu na stronie Organizatora lub przesłanie zgłoszenia mailem na adres: biuro@aiopower.pl i dokonanie opłaty za szkolenie.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu w przypadku braku wystarczającej liczby Uczestników lub wystąpienia innych istotnych okoliczności.
 6. Liczba miejsc na szkolenia jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. Szkolenie on-line odbywa się poprzez platformę internetową. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie komputer z dostępem do Internetu oraz zestawu audio-wideo. Po dokonaniu płatności uczestnik otrzyma od Organizatora drogą mailową link (zaproszenie) na szkolenie on-line oraz instrukcję korzystania z platformy internetowej.
 8. Podczas szkolenia zabronione jest nagrywanie i fotografowanie przebiegu szkolenia bez zgody Organizatora.
 9. W trakcie Szkolenia Uczestnicy zobowiązani są stosować się do zaleceń osoby prowadzącej Szkolenie. Organizator zapewnia sobie prawo do usunięcia ze Spotkania Uczestnika, który narusza przepisy prawa, porządek, regulamin obiektu, w którym Spotkanie się odbywa lub zachowuje się w inny sposób utrudniający lub uniemożliwiający odbycie Szkolenia.

3. Warunki płatności

 1. Cennik usług szkoleniowych dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.aiopower.pl.  
 2. Przelew bankowy musi być zrealizowany w terminie 2 dni od dnia otrzymania Potwierdzenia Rejestracji na Szkolenie. Brak terminowej płatności skutkuje usunięciem z listy zarejestrowanych Uczestników.
 3. Faktury przekazywane są Uczestnikom na zakończenie szkolenia lub wysyłane drogą mailową.
 4. Organizator nie odpowiada za błędy w danych zawartych w wystawionych fakturach lub w wydanych certyfikatach w przypadku podania przez Zamawiającego w formularzu rejestracyjnym błędnych danych osobowych Zamawiającego lub/i Uczestnika, w tym danych niezbędnych do wystawienia faktury.

4. Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

 1. W przypadku niewystarczającej liczby Uczestników lub zaistnienia innych istotnych okoliczności Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. Uczestnik otrzyma informację drogą mailową lub telefoniczną o odwołaniu szkolenia.
 2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora Klientowi proponowany jest udział w szkoleniu w innym terminie. W przypadku niemożności uzgodnienia nowego terminu opłata uiszczona przez Uczestnika zostanie zwrócona na konto, z którego dokonano przelewu najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia lub jeśli zostanie ono odwołane tuż przed datą szkolenia- najszybciej jak to będzie możliwe.

5. Rezygnacja ze szkolenia

 1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi mailowo na adres: biuro@aiopower.pl
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni przed datą szkolenia uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej zapłaty w całości.
 3. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni przed datą szkolenia lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Organizator zachowuje uiszczoną przez Zamawiającego kwotę w całości.
 4. W razie nieprzewidzialnych okoliczności dopuszczalna jest ewentualna zmiana Uczestnika szkolenia przez Klienta.

6. Reklamacje

 1. Zamawiający może składać reklamacje dotyczące Szkoleń w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub na adres e-mail: biuro@aiopower.pl, najpóźniej w terminie 5 dni od daty zakończenia Szkolenia. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane Uczestnika: imię, nazwisko, adres do korespondencji, szczegółowy powód reklamacji.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania i w tym terminie udzieli Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień, wysyłając odpowiedź na reklamację na wskazany przez Zamawiającego adres email.

7. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych z art. 4 pkt 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Organizator, tj. AIO Power Sp. z o. o. ul. Krakowska 390, Zabierzów 32-080.
 2. Dane Uczestnika będą wykorzystane do celów handlowych i związanych z realizacją zamówienia. Uczestnikowi przysługują następujące prawa:
 3. prawo dostępu do treści danych,
 4. prawo do sprostowania danych,
 5. prawo do usunięcia danych,
 6. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 7. prawo do przenoszenia danych.
 8. Powyżej wskazane uprawnienia mogą być realizowana przez Uczestnika poprzez wysłanie żądania na adres siedziby Organizatora lub na adres e-mail: biuro@aiopower.pl
 9. Dane osobowe mogą być udostępniane w niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, dostawcom usług informatycznych, agencjom marketingowym i innym podmiotom na podstawie zawartych umów.

8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.03.2023 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego